Forside
I forbindelse med generalforsamlingen den 20. marts 2018 er der indkommet nedenstående forslag til reviderede vedtægter. 
Dokumentet indeholde overstregede ord/sætninger, som foreslås ændret. Disse ændringsforslag er indsat umiddelbart efter i sætningen.

 

Revideret lov pr. 20. marts 2018

 

Indhold:

 

§ 1-3             Navn, hjemsted og formål

§ 4-7             Medlemsforhold (kontingenter m.m.)

§ 8-9             Ledelse

§ 10-14        Generalforsamlingen

§15-16         Regnskab og revision

§ 17              Lovens utilstrækkelighed

 

Navn, hjemsted og formål

 
§ 1                Dragør Gymnasterne stiftet den 22. maj 1931 som "Kvindelig Afdeling" i Dragør Boldklub, som blev stiftet den 21. maj 1907. Navneændring til "Gymnastikafdelingen" 24. november 1971. Navneændring til Dragør Gymnasterne, 29. januar 1980.
 
§ 2                Hjemsted er Dragør
 
§ 3                Foreningens formål:
Gennem dyrkelse af kammeratligt samvær ved gymnastik i alle dens eksisterende former, samt andre motionsaktiviteter, at fremme medlemmernes forståelse for socialt samvær og fysisk træning.
 
Medlemsforhold (kontingenter, mm.)
 
§ 4                Enhver kan blive aktivt eller passivt medlem, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor. Ved indmeldelse betales kontingent efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse ved hver sæsonstart. Et eksemplar af  Dragør-Gymnasternes lov udleveres til nye medlemmer.
 
§ 5                Kontingentet forfalder til betaling indenfor de første 8 dage efter modtagelsen af girokort. Kontingentet betales i forbindelse med indmeldelse via Conventus på hjemmesiden.
 
                      Medlemskabet kan annulleres ved restance ud over 3 måneder fra forfalds-dagen, uden at det pågældende medlem af denne grund er frigjort for sine kontingentforpligtelser. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.
 
                      Ved langvarig sygdom, bortrejse og andre særlige forhold kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller –fritagelse. Medlemmerne kan ikke hæfte for foreningens forpligtelser udover kontingentet.
 
§ 6                Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen træneren fastsætter i samarbejde med bestyrelsen ved sæsonstart i velkomstbrev til ordenens overholdelse. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og konkurrencer, i grove tilfælde eksklusion af foreningen.


Medlemmer, der indadtil eller udadtil skader Dragør Gymnasternes renommé og interesse, vil også kunne ekskluderes. Det er kun bestyrelsen, der kan foretage eksklusion, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 
Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære generalforsam-ling kan enhver eksklusion indankes for en ekstraordinær generalforsamling, hvor den ekskluderede har tale- og stemmeret. Eksklusionen kan ikke ankes for nogen civil domstol.
 
§7                 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, og kontingent skal betales fra udmeldelsesdagen og måneden ud.
 
§ 8                Ledelse:
                      Dragør Gymnasterne ledes af en bestyrelse med ansvar over for generalfor-samlingen, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt max. 6 andre bestyrelsesmedlemmer.
 
                      Foreningen tegnes af formand og næstformand hver for sig eller i forening.
Bestyrelsesmedlemmerne må ikke modtage honorar for arbejdet i Dragør-Gymnasterne. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra. Bestyrelsen leder foreningens daglige drift og varetager dens sportslige arrangementer, samt afgør alle spørgsmål af større økonomisk og idrætslig betydning, alt vedrørende lokaler, forhandlinger med offentlige myndigheder, lærere, indgåelse af overenskomster osv.
 
Bestyrelsen er pligtig at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert enkelt medlems navn, adresse, telefonnummer og fødselsår, samt for alle under 25 år fødselsdato.
 
Bestyrelsen nedsætter selv eventuelle udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§ 9                Bestyrelsen fastsætter dato bestyrelsesmøderne et halvt år frem.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt eller på skriftlig begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 4 gange årligt udsender dagsorden senest 7 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.
 
Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede.
 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende. I dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.
 
Der skal tages referat af bestyrelsesmøder, generalforsamling samt vigtige møder og begivenheder i foreningen.


§ 10              Generalforsamling:
                      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar september, (men kan i særlige tilfælde flyttes) og er Dragør Gymnasternes øverste myndighed.
 
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden, via sociale medier: den lokale presse FaceBook: ”Dragør Gymnasterne Trænere”,  ”Dragør Gymnasterne” samt ”Dragør Nyheder.dk”
 
                      Uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, er general-forsamlingerne beslutningsdygtige ved simpelt stemmeflertal, dog med følgende forbehold:
 
Vedtægtsændringer forudsætter at 2/3 af de afgivne stemmer, på en generalfor-samling, er stemmer for forslaget.
 
Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger det.
 
 
Æresmedlemmer kan af en enig bestyrelse udnævnes på en generalforsam-ling. Æresmedlemmerne får livsvarigt, kontingentfrit medlemskab og fri adgang til alle foreningens arrangementer.
 
§ 11            Bestemmelser om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening, kan kun ages besluttes på en i det øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
Beslutningsdygtighed kræver da mindst 40% af foreningens stemmeberettigede medlemmers tilstedeværelse. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor.
 
Opnås 5/6 flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 5/6 flertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
 
Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov tilfalde almennyttige formål. Ved sammenslutning med anden forening vil formuen gå med ind i den nye forening.
 
 
 
§ 12              Alle aktive og passive medlemmer over 15 år har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret forudsætter 4 måneders medlemskab samt at
restancefristen ikke er overskredet. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt eller pr. brev.
 
Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden, til bestyrelsen, har afgivet skriftlig erklæring om at de er villige til at modtage valg.
 
Én aktiv-repræsentant kan, uanset alder, vælges på en generalforsamling. Aktiv-repræsentanten har taleret på bestyrelsesmøder, men kun inden for eget område. Aktiv-repræsentanten har ikke krav på at overvære hele mødet.
 
§ 13              Følgende dagsorden er obligatorisk på alle ordinære generalforsamlinger:
 
                      1. Valg af dirigent
                      2. Formanden aflægger beretning
                      3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
                      4. Indkomne forslag behandles
                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                      6. Valg af 1 revisor
                      7.  Eventuelt.
 
                      Ad 1:
                      Dirigenten skal vælges uden for bestyrelsen. Dirigenten leder forsamlingen og bestemmer afstemningsmåden.
 
                      Ad 4:
                      Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden den pågældende generalforsamlings afholdelse. Sådanne forslag skal af formanden være opsat på foreningens opslagstavle til medlemmernes orientering  lægges på hjemmesiden og sociale medier 3 dage før generalfor-samlingens afholdelse.
 
                      I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
 
                      Ad 5:
                      Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
                      Formand og sekretær er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer i ulige årstal.
 
                      Bestyrelsen supplerer sig selv, hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder i løbet af deres valgperiode.
 
                      Sådanne suppleringer skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
 
                      Ad 6:
                      Foreningen har 2 revisorer til tilskudsregnskabet, valgt uden for bestyrelsen.
                      I lige årstal er den ene på valg, i ulige den anden.

§ 14              Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske i følgende tilfælde:
                     
 • Når det vedtages af bestyrelsen.
 • Når 25 stemmeberettigede medlemmer underskriver en begæring herom til bestyrelsen og nøjagtig angiver det, der ønskes behandlet.
 • På skriftligt forlangende af et ekskluderet medlem.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter fremsat begæring/forlangende.
   
  § 15              Regnskab og revision:
                        Dragør Gymnasternes regnskabsår er fra 1. januar juli til 31. december 30. juni.
   
                        Kassereren er forpligtet til at føre nøjagtigt og ordentligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, herunder at sørge for rettidig opkrævning af kontingent, samt at ordne lønningsregnskab.
   
                        Kassereren skal ved ethvert bestyrelsesmøde redegøre for bevægelser i kassebogen efter sidste møde år-til-dato driftsopgørelse.
   
  § 16              Kassereren gennemgår sammen med revisorerne foreningens årsregnskab, bilag og medlemsprotokol senest 14 dage før generalforsamlingen.
   
                        På enhver ordinær generalforsamling skal fremlægges et af formand, kasserer og revision underskrevet årsregnskab, til godkendelse. Regnskaberne skal være tilgængelige for medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
   
  § 17              Lovens utilstrækkelighed:
                        I tilfælde, hvor denne lov disse vedtægter må vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen.
   
  Disse vedtægter er vedtaget på Dragør Gymnasternes generalforsamling den 26. februar 1991 20. marts 2018 og træder i kraft samme dato. Vedtægterne afløser Dragør Gymnasternes vedtægter af 29. januar 1991 26. februar 1991.
 
Dragør Gymnasterne afholder

Generalforsamling

 
 
 
Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19.30
 
i Hollænderhallen, mødelokale 2.
 
Dagsorden til generalforsamlingen følger foreningens love, herunder valg til bestyrelsen.
 
Forslag, der kræver generalforsamlingens beslutning, skal sendes til konstitueret formand Gitte Laursen, Sydstrandsvej 19, 2791 Dragør eller på e-mail: gitte.laursen@gmail.com  - senest tirsdag den 13. marts 2018.
 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og få mange gode input og ideer til arbejdet i det næste år – vi byder på kaffe og kage.

 
På gensyn.
Bestyrelsen
 
 
SHOWDANCE
OPVISNING
2017

 Frivillige til vores forening

I løbet af sæsonen har vi brug for frivillige til at aflaste
bestyrelsen til forskellige opgaver - evt. ved fastelavn mv.
Er det noget, som du kunne tænke dig, så skriv til os på mail

frivilligedg@gmail.com

Tilmelding og betaling skal ske personligt og via hjemmesiden - gå ind

på fanen "tilmelding/betaling" hvor holdene står nederst på siden.

 Det er en fordel at gennemlæse retningslinierne for tilmelding og betaling, inden du tilmelder dig.

For tilmelding: Klik på det ønskede hold og følg anvisningerne - det er ikke muligt at reservere en plads eller tilmelde sig via et bestyrelsesmedlem eller en træner.

 
 

Holdbeskrivelser og trænerpræsentationer finder du under under fanen "Sæsonplan 2017-18".
Email adresse på holdledere finder du i holdbeskrivelserne.

Læs også forbehold og de øvrige generelle betingelser på denne side.

Kun skriftlige henvendelser vil blive besvaret.

 

 

Vi glæder os til at se dig!

Bestyrelsen 

Mød os på facebook
 


 

Forbehold
Et hold kan blive lukket på grund af manglende tilgang.

Er holdet optaget anbefaler vi, at du lader dig skrive på venteliste - så du får automatisk besked når der er en ledig plads. Du har 48 timer til at melde dig ind - derefter går tilbudet videre til næste. Det er systemet, der automatisk sender disse mails, og det er derfor uden for bestyrelsens og trænernes indflydelse.


Spørgsmål vedr. undervisningen på holdet
skal rettes til den pågældende træner - se trænerens email under fanen sæsonplan 2017-18 og holdbeskrivelser.

Aldersgrænse 
Skæringsdatoen for aldersgrænsen følger kalenderåret. Dvs. at barnet skal være fyldt 4 år inden udgangen af kalenderåret for at kunne deltage på et hold for 4 år/4-5 år. 
Det er vigtigt, at barnet kommer på det rigtige hold. Motorikken i 4-7 års alderen udvikler sig meget.

Fotografering/ film under træningen
Det er helt op til den træner, der underviser holdet om der må fotograferes – så spørg.
Hvis du IKKE ønsker, at dit barn må blive fotograferet/ videofilmet under træningen skal dette meddeles til træneren. Man skal dog forvente, at der vil være mange forældre, der fotograferer og videofilmer
til den årlige opvisning i Hollænderhallen.

Børneattester
Bestyrelsen har indhentet børneattester på alle trænere, der underviser børn under 15 år

Udmeldelse/ handelsbetingelser
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer Niels Peter O. Brandi - husk at angive kontonummer, hvor pengene skal indsættes - 
udmeldelse skal ske inden 4 uger efter holdstart, hvis man starter efter sæsonstart gælder tilmeldingsdato - 
for at få kontingent minus 100 kr.
tilbage.

np@casabrandi.dk

Se "Handelsbetingelser" når du tilmelder dig.

 

Dragør Gymnasterne - www.dragoergymnasterne.dk. Email: dragoergymnasterne@gmail.com