Om Dragør Gymnasterne » Vedtægter

Revideret lov pr. 12. marts 2002

Indhold:

 
 

§ 1-3            Navn, hjemsted og formål

§ 4-7            Medlemsforhold (kontingenter m.m.)

§ 8-9            Ledelse

§ 10-14        Generalforsamlingen

§15-16         Regnskab og revision

§ 17             Lovens utilstrækkelighed

 
 

Navn, hjemsted og formål

 
§1 
Dragør-Gymnasterne stiftet den 22. maj 1931 som "Kvindelig Afdeling" i Dragør Boldklub, som blev stiftet den 21. maj 1907. Navneændring til "Gymnastikafdelingen" 24. november 1971. Navneændring til Dragør-Gymnasterne, 29. januar 1980.
 
§ 2               
Hjemsted er Dragør
 
§ 3               
Foreningens formål:
Gennem dyrkelse af kammeratligt samvær ved gymnastik i alle dens eksisterende former, samt andre motionsaktiviteter, at fremme medlemmernes forståelse for socialt samvær og fysisk træning.
 
Medlemsforhold (kontingenter, mm.)
 
§ 4               
Enhver kan blive aktivt eller passivt medlem, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor. Ved indmeldelse betales kontingent efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse ved hver sæsonstart. Et eksemplar af  Dragør-Gymnasternes lov udleveres til nye medlemmer.
 
§ 5               
Kontingentet forfalder til betaling indenfor de første 8 dage efter modtagelsen af girokort.
                     
Medlemskabet kan annulleres ved restance ud over 3 måneder fra forfaldsdagen, uden at det pågældende medlem af denne grund er frigjort for sine kontingentforpligtelser. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt.

Ved langvarig sygdom, bortrejse og andre særlige forhold kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller –fritagelse. Medlemmerne kan ikke hæfte for foreningens forpligtelser udover kontingentet.
 
§ 6               
Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen fastsætter til ordenens overholdelse. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og konkurrencer, i grove tilfælde eksklusion af foreningen.
 
Medlemmer, der indadtil eller udadtil skader Dragør-Gymnasternes renommé og interesse, vil også kunne ekskluderes. Det er kun bestyrelsen, der kan foretage eksklusion, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.
 
Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære generalfor-samling kan enhver eksklusion indankes for en ekstraordinær generalfor-samling, hvor den ekskluderede har tale- og stemmeret. Eksklusionen kan ikke ankes for nogen civil domstol.
 
§7                
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, og kontingent skal betales fra udmeldelsesdagen og måneden ud.
 
§ 8               
Ledelse:
Dragør-Gymnasterne ledes af en bestyrelse med ansvar over for generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt max. 6 andre bestyrelsesmedlemmer.
 
Foreningen tegnes af formand og næstformand hver for sig eller i forening.
Bestyrelsesmedlemmerne må ikke modtage honorar for arbejdet i Dragør-Gymnasterne. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra. Bestyrelsen leder foreningens daglige drift og varetager dens sportslige arrangementer, samt afgør alle spørgsmål af større økonomisk og idrætslig betydning, alt vedrørende lokaler, forhandlinger med offentlige myndigheder, lærere, indgåelse af overenskomster osv.
 
Bestyrelsen er pligtig at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert enkelt medlems navn, adresse, telefonnummer og fødselsår, samt for alle under 25 år fødselsdato.
 
Bestyrelsen nedsætter selv eventuelle udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
§ 9               
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt eller på skriftlig begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 4 gange årligt.
 
Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages skriftlig varsel, med angivelse af dagsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er tilstede.
 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende, i dennes fravær næstformanden.
 
Der skal tages referat af bestyrelsesmøder, generalforsamling samt vigtige møder og begivenheder i foreningen.
 
 
§ 10             
Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar, (men kan i særlige tilfælde flyttes) og er Dragør-Gymnasternes øverste myndighed.
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse.
 
§ 11             
Uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, er general-forsamlingerne beslutningsdygtige ved simpelt stemmeflertal, dog med følgende forbehold:
 
Lovændringer forudsættes at 2/3 af de afgivne stemmer, på en generalforsamling, er for forslaget.
 
Bestemmelser om foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening, kan kun ages på én i det øjemed indkaldt ekstraordinær general-forsamling.
 
Beslutningsdygtighed kræver da mindst 40% af foreningens stemme-berettigede medlemmers tilstedeværelse. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås 5/6 flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny general-forsamling, hvor da beslutning kan træffes med 5/6 flertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
 
Ved foreningens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov tilfalde almennyttige formål. Ved sammenslutning med anden forening vil formuen gå med ind i den nye forening.
 
Æresmedlemmer kan af en enig bestyrelse udnævnes på en general-forsamling. Æresmedlemmerne får livsvarigt, kontingentfrit medlemskab og fri adgang til alle foreningens arrangementer.
 
§ 12             
Alle aktive og passive medlemmer over 15 år har stemmeret å general-forsamlingen. Stemmeret forudsætter 4 måneders medlemskab samt at restancefristen ikke er overskredet. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt eller pr. brev. Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder. Fravæ-rende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden, til bestyrelsen, har afgivet skriftlig erklæring om at de er villige til at modtage valg.
 
Én aktiv-repræsentant kan, uanset alder, vælges på en generalforsamling. Aktiv-repræsentanten har taleret på bestyrelsesmøder, men kun inden for eget område. Aktiv-repræsentanten har ikke krav på at overvære hele mødet.
Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis bare ét medlem forlanger det.
 
§ 13             
Følgende dagsorden er obligatorisk på alle ordinære generalforsamlinger:
 
                      1. Valg af dirigent
                      2. Formanden aflægger beretning
                      3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
                      4. Indkomne forslag behandles
                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
                      6. Valg af 1 revisor
                      7.  Eventuelt.
 
Ad 1: Dirigenten skal vælges uden for bestyrelsen. Dirigenten leder forsamlingen og bestemmer afstemningsmåden.
 
Ad 4:   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden den pågældende generalforsamlings afholdelse. Sådanne forslag skal af formanden være opsat på foreningens opslagstavle til medlemmernes orientering 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan en generalforsamling ikke tage bindende beslutning.
 
Ad 5: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær er på valg i lige årstal, næstformand og kasserer i ulige årstal.
Bestyrelsen supplerer sig selv, hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder i løbet af deres valgperiode.
Sådanne suppleringer skal godkendes af den nærmest følgende general-forsamling.
 
Ad 6: Foreningen har 2 revisorer valgt udenfor bestyrelsen. I  lige årstal er den ene på valg, i ulige den anden.
 
§ 14 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan kun ske i følgende tilfælde:                    
 

  • Når det vedtages af bestyrelsen.
  • Når 25 stemmeberettigede medlemmer underskriver en begæring herom til bestyrelsen og nøjagtig angiver det, der ønskes behandlet.
  • På skriftligt forlangende af et ekskluderet medlem.
  • Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter fremsat begæring/forlangende.
 
§ 15             
Regnskab og revision:
Dragør-Gymnasternes regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Kassereren er forpligtet til at føre nøjagtigt og ordentligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, herunder at sørge for rettidig opkrævning af kontingent, samt at ordne lønningsregnskab.
 
Kassereren skal ved ethvert bestyrelsesmøde redegøre for bevægelser i kassebogen efter sidste møde.
 
§ 16             
Kassereren gennemgår sammen med revisorerne foreningens årsregnskab, bilag og medlemsprotokol senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
På enhver ordinær generalforsamling skal fremlægges et af formand, kasserer og revision underskrevet årsregnskab, til godkendelse. Regnskaberne skal være tilgængelige for medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.
 
§ 17             
Lovens utilstrækkelighed:
I tilfælde, hvor denne lov må vise sig at være utilstrækkelig, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen.
 
Denne lov er vedtaget på Dragør-Gymnasternes generalforsamling den 26. februar 1991 og træder i kraft samme dato. Loven afløser Dragør-Gymnasternes lov af 29. januar 1980.
 
                     
 
 
 
Dragør Gymnasterne - www.dragoergymnasterne.dk. Email: dragoergymnasterne@gmail.com